Ngày niềm tin và hạnh phúc

Minh Sơn – Văn Hải  | Chủ nhật - 23/05/2021 02:24
 
Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
anh 1
Một điểm bầu cử tại bản Khe Khế, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Cụ thể, hôm nay ngày 23/5/2021, 98 triệu dân Việt Nam vinh dự và hạnh phúc được chứng kiến thời khắc quan trọng của lịch sử Quốc hội Việt Nam với Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
   
Diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới của đất nước sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, toàn diện với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiếp thêm động lực mạnh mẽ, có thêm nhiều yếu tố thuận lợi cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, đây thời điểm thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng đang khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng...., cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 càng trở nên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề vững chắc góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.
 
Có thể khẳng định, cuộc bầu cử lần thứ XV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp hơn 69 triệu cử tri cả nước được tự do lựa chọn người có tài, có đức đứng ra gánh vác công việc nước nhà…Theo đó, đây còn là một mốc son của đất nước, là niềm hãnh diện và hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam khẳng định trước thế giới về việc giữ vững độc lập chủ quyền kể từ Cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 75 năm, năm 1946.  
 
anh 2
Một địa điểm bầu cử tại tỉnh Kiên Giang

Tất cả chúng ta ai cũng nhớ, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định Việt Nam thật sự đã trở thành một đất nước tự do, độc lập và mọi người dân đều quyền hưởng độc lập, tự do. Cuộc Tổng Tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, soạn thảo Hiến pháp dân chủ ngày 6/1/1946 chính là một lời tuyên bố với bốn bể năm châu, từ người nô lệ, mất nước, mọi công dân Việt Nam đã được đi bầu cử, thể hiện được quyền dân chủ của mình trong việc bầu chọn những người xứng đáng, đại diện cho toàn dân tham gia xây dựng một nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đúng như lời Bác, “Tổng Tuyển cử là một dịp cho toàn thể Quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà… Tất cả công dân trai, gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống…”. 
 
anh 3
Người dân tỉnh Đồng Nai nô nức đi bầu cử

Đồng thời, Quốc hội Khóa I Việt Nam Dân chủ Công hòa chính là Quốc hội dân chủ đầu tiên ở vùng Đông Nam Á, đồng thời là Quốc hội đầu tiên của các nước thuộc địa cũ được độc lập, tự do. 75 năm qua, trải qua 14 kỳ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã luôn luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm ở vai trò đại diện trí tuệ và bản lĩnh; luôn luôn cố gắng để xứng đáng là những người đầy tớ trung thành của nhân dân, hết lòng vì nhân dân. 75 năm qua, với 35 năm đất nước đổi mới quyết liệt, thế, lực và cơ đồ, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng. Từ đó, càng đòi hỏi ở những người đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng của người dân giá trị đích thực của việc sử dụng quyền lực nhân dân tin giao để định đoạt các vấn đề của đất nước một cách hết sức trách nhiệm và hiệu quả. 
 
anh 4
Người dân tỉnh Đồng Nai nô nức đi bầu cử

Với 69 triệu cử tri cả nước đang phấn chấn với lá phiếu trên tay cho cuộc bầu chọn công khai, dân chủ. Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đầy những âu lo trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID, nhưng sự tin tưởng của người dân Việt Nam lại như càng được củng cố khi chính quyền địa phương và trung ương đã rà soát, cập nhật tình hình dịch của từng địa phương, từng khu vực; bổ sung  các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID khi quá trình bầu cử xuất hiện yếu tố dịch bất thường. 

Kể từ sáng sớm, các địa phương trên khắp đất nước - ngoài đường phố rộn rã cờ hoa, trong lễ trường, các cử tri với lá phiếu bầu trên tay hào hứng chờ đợi phút giây thực thi quyền làm chủ đất nước. Lễ Khai mạc ở các điểm bầu cử đã vang lên giai điệu “Tiến quân ca” hùng tráng “Đoàn quân Việt Nam đi…”. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực sự đón nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của tất cả công dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Khúc ca hồn thiêng sông núi, giai điệu tự hào của dân tộc - “Nước non Việt Nam ta vững bền” hòa quyện trong không khí náo nức của mọi người dân đặt lá phiếu cho niềm tin và sự kỳ vọng ở những người đại biểu dân cử thực sự xứng đáng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc, xây dựng một Việt Nam trường tồn trong độc lập, tự do, hạnh phúc. 
 
anh 5
Người dân tỉnh Đồng Nai nô nức đi bầu cử

Tin rằng, với ý chí thống nhất và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới là thực hiện bằng được mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...Quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh; nhất là về công tác cán bộ, để lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thật sự xứng đáng, có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ cũng chính là hành động thiết thực góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, từng bước đưa mục tiêu phát triển tổng quát của đất nước trở thành hiện thực cuộc sống. Một lần nữa sẽ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, quyết tâm phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯƠNG HIỆU MẠNH

Takumizima 1
bvrhmsg 320px

Đọc nhiều nhất


Loading...