Bồi dưỡng năng lực công tác kiểm tra, giám sát của đội ngũ Bí thư chi bộ Đại đội trực thuộc Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh hiện nay

Minh Sơn (T/h) | Nguồn: https://kiemsat.vn | Chủ nhật - 19/02/2023 22:38
 
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của các chi bộ đại đội trực thuộc Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh góp phần bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được quán triệt và chấp hành triệt để, góp phần xây dựng củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, khắc phục có hiệu quả bệnh quan liêu, xa rời thực tế, xa rời quần chúng;...
afb4a48eb88662d83b97
Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh chú trọng công tác bồi dưỡng năng lực công tác kiểm tra, giám sát của đội ngũ Bí thư chi bộ Đại đội.

Đây được xem là biện pháp cơ bản để giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của Đảng góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tiễn cho thấy, phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của bí thư chi bộ có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của chi bộ.

Năng lực công tác KT, GS của bí thư chi bộ đại đội trực thuộc là khả năng quán triệt vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp trên, đề xuất với chi ủy, chi bộ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, biện pháp theo dõi, xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng nhằm phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng chi ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội trực thuộc được tiến hành với nhiều nội dung, hình thức và sự tham gia của nhiều lực lượng. Đó là tổng thể các hoạt động có mục đích, có kế hoạch của cấp ủy, cán bộ chủ trì, Phòng Chính trị; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp và hoạt động tự bồi dưỡng, rèn luyện của đội ngũ bí thư chi bộ nhằm nâng cao trình độ nhận thức, trang bị tri thức lý luận, truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, huấn luyện nghiệp vụ tạo bước phát triển cao hơn về khả năng tổ chức thực hiện công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đáp ứng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, các cấp ủy, cán bộ chủ trì, Phòng Chính trị, UBKT các cấp đã có nhận thức đúng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng năng lực công tác nói chung và năng lực KT, GS nói riêng cho đội ngũ bí thư chi bộ đại đội. Nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp bồi dưỡng đã được chú trọng đổi mới, cơ bản phù hợp với tình hình đặc điểm nhiệm vụ. Đội ngũ bí thư chi bộ đại đội tích cực, chủ động trong hoạt động tự bồi dưỡng, tự học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác KT, GS; chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của chi bộ không ngừng được nâng cao góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, việc bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội còn một số hạn chế, bất cập cả về nhận thức, trách nhiệm; nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng; kiến thức năng lực của một số bí thư chi bộ và kết quả công tác KT, GS ở một số chi bộ còn có mặt hạn chế nhất định. Trước sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu lãnh đạo của các chi bộ đòi hỏi đội ngũ bí thư chi bộ đại đội trực thuộc phải có kiến thức toàn diện, năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện tốt công tác KT, GS của chi bộ.

Bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội trực thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố hiện nay cần tập trung làm tốt các biện pháp sau:

Một là, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, UBKT các cấp về bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội.

Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp phải thường xuyên giữ vững vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ theo phân cấp; xác định rõ bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội vừa là vấn đề cơ bản lâu dài, mang tính cấp thiết, vừa là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, tổ chức đảng hiện nay. Nghiên cứu nắm vững nghị quyết, chỉ thị, quy chế của Đảng, của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Quân sự Thành phố về xây dựng tổ chức cơ sở đảng; các quy định của Đảng về công tác KT, GS, kỷ luật đảng; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới; nắm vững tình hình nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố; đánh giá đúng phẩm chất, năng lực lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ; chất lượng, hiệu quả, những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ phù hợp.

Cán bộ chủ trì các cấp đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ đại đội, coi đó là khâu then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Thường xuyên bám sát thực tiễn, nắm chắc phẩm chất, năng lực của từng bí thư chi bộ và cả đội ngũ để trực tiếp tham gia bồi dưỡng, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng; KT, GS việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các lượng tham gia bồi dưỡng. Theo phân cấp, chỉ đạo Phòng Chính trị, UBKT các cấp xác định nội dung, chương trình, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng.

Chỉ đạo chặt chẽ việc lựa chọn đội ngũ cán bộ tham gia bồi dưỡng; coi trọng bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ thông qua hoạt động thực tiễn xây dựng đảng bộ, chi bộ. Kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm về công tác KT, GS, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội. Khắc phục tình trạng thiếu quan tâm hoặc đùn đẩy trách nhiệm, dựa dẫm ỷ lại vào tập thể cấp uỷ, phó mặc cho cơ quan chính trị, UBKT trong bồi dưỡng kiến thức, năng lực toàn diện cho đội ngũ bí thư chi bộ.

Phòng Chính trị và UBKT các cấp phải thường xuyên quán triệt nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, phương hướng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác cán bộ và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ và công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội; nắm vững quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác KT, GS, kịp thời triển khai và giúp đỡ cấp dưới tổ chức thực hiện.

Thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ, chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ tham m­ưu cho cấp uỷ, cán bộ chủ trì xác định đúng nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng; sâu sát theo dõi, chỉ đạo việc bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ tham gia bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội.

Hai là, Xác định đúng nội dung, xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS cho đội ngũ bí thư chi bộ đại đội

Tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư chi bộ các nghị quyết chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; các văn bản chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 7 và Đảng ủy Quân sự Thành phố về công tác KT, GS. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy các cấp, chế độ lãnh đạo, quy chế làm việc, bồi dưỡng kinh nghiệm, kỹ năng xem xét, lựa chọn, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo để cấp uỷ, chi bộ thảo luận quyết định; bồi dưỡng nâng cao tri thức chuyên sâu về KT, GS, quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản, quy trình cách thức tiến hành KT, GS đảng viên, tổ chức đảng và năng lực chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện KT, GS.

Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng theo từng đợt, từng tháng, từng quý và từng năm; có thể xây dựng chương trình, kế hoạch riêng hay kết hợp với chương trình, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị. Chương trình, kế hoạch bồi dưỡng phải bảo đảm tính khoa học, hệ thống, sát thực; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp; các mốc thời gian, lực lượng tham gia, phân công phụ trách tổ chức thực hiện cho các thành phần, lực lượng tham gia bồi dưỡng. Khi chương trình, kế hoạch bồi dưỡng đã được thông qua và phê duyệt, Phòng Chính trị, UBKT các cấp phổ biến, quán triệt đến mọi tổ chức, lực lượng tham gia bồi dưỡng, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất.

Vận dụng và kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp bồi dưỡng như: Bồi dưỡng thường xuyên với tổ chức các lớp tập huấn chính trị viên, cấp ủy viên, bí thư chi bộ hàng năm; bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tiễn, tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, công tác KT, GS; hội thi chính trị viên - bí thư chi bộ giỏi; thông qua sinh hoạt đảng, đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ; thông qua đóng góp ý kiến phê bình của các tổ chức quần chúng và đảng viên; thông qua công tác KT, GS của cấp trên; cấp trên trực tiếp bồi dưỡng cho cấp dưới; phát huy tinh thần tự học tập, bồi dưỡng năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội.

Ba là, Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội trong tự bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS

Đội ngũ bí thư chi bộ đại đội phải có kế hoạch tự học tập, nghiên cứu, tập trung vào những nội dung cụ thể, thiết thực theo chức trách, nhiệm vụ, những vấn đề chưa nắm chắc, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn xây dựng chi bộ. Mỗi bí thư chi bộ cần coi trọng rèn luyện cho mình phương pháp tư duy duy vật biện chứng, rèn luyện kỹ năng: Nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tế; quán triệt và cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Trong từng thời gian cụ thể, tuỳ đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, bí thư chi bộ phải xác định mục đích, yêu cầu, nội dung học tập, bồi dưỡng cho phù hợp; phải thật sự chủ động, quyết tâm thực hiện kế hoạch; khắc phục tình trạng kế hoạch đề ra nhưng thực hiện không nghiêm túc; xác định nội dung học tập, bồi dưỡng chung chung, dàn trải, thiếu tính thiết thực, cụ thể.

Bốn là, Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội.

Cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp, Phòng Chính trị tập trung giáo dục làm cho các tổ chức, các lực lượng nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và đề cao trách nhiệm trong bồi dưỡng­ năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội.

Uy tín của người cán bộ KT, GS không chỉ là có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp, tác phong khoa học mà phải có kiến thức năng lực toàn diện trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Vì vậy, bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội phải phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật trong bồi dưỡng những kiến thức cơ bản liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ làm cơ sở để đội ngũ bí thư chi bộ thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ.

Phát huy vai trò của Ban Chấp hành chi đoàn, Hội đồng quân nhân trong hướng dẫn, tổ chức cho mọi đoàn viên, quân nhân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đó có đội ngũ bí thư chi bộ trong đơn vị. Nội dung góp ý kiến toàn diện cả lập trường­ quan điểm tư­­ tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực nói chung và năng lực công tác KT, GS nói riêng. Đây là cơ sở quan trọng để đội ngũ bí thư chi bộ nhận thức đúng đắn hơn và có biện pháp thiết thực nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bồi dưỡng năng lực công tác KT, GS của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội là vấn đề cơ bản, quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đại đội trực thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố hiện nay. Đây là hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục, đòi hỏi các cấp uỷ, chi bộ, cán bộ chủ trì, Phòng Chính trị và UBKT các cấp phải nắm vững mục tiêu, yêu cầu, đề cao trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả chủ thể, lực lượng, đối tượng tham gia bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực công tác KT, GS cho đội ngũ bí thư chi bộ đại đội hiện nay.
 
Thiếu tá Nguyễn Tấn Phong

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯƠNG HIỆU MẠNH

Takumizima 1
bvrhmsg 320px

Đọc nhiều nhất


Loading...